Onderwijs

Ons onderwijs

Over ons onderwijs valt heel veel te zeggen. Het is de kern van onze organisatie en dagelijks onderwerp van gesprek in klaslokalen en wandelgangen. Hoe denken wij over leren en onderwijzen? Hoe willen wij onze leerlingen begeleiden zodat ze op de juiste plek en met passende competenties in de samenleving komen?

In visie en missie vindt u meer informatie over onze uitgangspunten. 

In de praktijk vertaalt zich dat in onderwijsstromen die we verdelen over twee gebouwen. In het ene gebouw bieden wij onderwijs aan voor leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. In het andere gebouw volgen leerlingen van mavo, havo en vwo hun lessen.

De meeste leerlingen volgen onderwijs in de reguliere stroom. Dat wil zeggen dat ze lessen krijgen in een lesrooster met gemiddeld iets meer dan dertig lessen in de week. Iedere onderwijsstroom heeft een eigen examen. Uit de eindtermen van het examen (en de kerndoelen van de onderbouw) leiden we het lessenpakket van de leerlingen af. Zo hebben leerlingen van de brugklas een breder palet aan vakken dan een eindexamenleerlingen; zo hebben leerlingen van de beroepsgerichte leerweg meer praktijkuren en leerlingen van het gymnasium Grieks en/of Latijn.

Naast het reguliere onderwijs kunnen leerlingen ook kiezen voor Focus of Technasium. Hier bieden we onderwijs heel anders aan voor leerlingen op het niveau van mavo tot en met vwo. Maatwerk is bij voorbeeld belangrijk, net als passie en competenties.  

Wilt u meer weten over het onderwijs op de brugklas? Of hoe het onderwijs vorm krijgt in basisberoepsgerichte leerweg of havo? Klik dan hier voor de schoolgids.

GHC OVER ONZE SCHOOL Ondersteuning