FOCUS binnen het Graaf Huyn College

Het Graaf Huyn College biedt de leerlingen bij aanmelding voor de brugklas ruime keuzemogelijkheden aan uit diverse onderwijssoorten. Een van die onderwijsvormen is Gepersonaliseerd Leren; bij Graaf Huyn heet die stroom FOCUS. Bij Focus draait het om twee pijlers; passie en gepersonaliseerd leren.

 

Maud Schenk (1)
Maud Schenk (1)
Maud Schenk-Hermans teamleider brugklassen Neem contact met mij op

Passie en Gepersonaliseerd Leren

Heb je als hobby het maken van muziek of het beoefenen van één of meerdere sporten, en zou je het leuk vinden om op school iets mee te doen? Dan zijn onze Focus-stromen Muziek of Bewegen zeker iets voor jou! Je hoeft geen uitblinker te zijn of prijzen gewonnen te hebben om je te kunnen aanmelden voor een van de Focus-stromen. Je moet het wel heel erg leuk vinden om met muziek of met bewegen bezig te zijn.

Naast bewegen en muziek, ligt de nadruk binnen Focus ook op het leren in je eigen tempo en op je eigen niveau. We noemen dat gepersonaliseerd leren. De stof die je moet leren ligt natuurlijk vast, maar je krijgt als Focus-leerling, binnen bepaalde grenzen, de vrijheid om zelf te bepalen wanneer je iets leert en met wie. Dit alles gebeurt onder begeleiding van docenten en een coach.

Waarom bieden wij Focus aan?

Het is inmiddels duidelijk dat iedere leerling op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert. Focus speelt hierop in door het eeuwenoude systeem van een klaslokaal met leerlingen die allemaal in hetzelfde tempo dezelfde lesstof aangeboden krijgen, te doorbreken.

Focus is gebaseerd op het Zweedse onderwijsconcept Kunskapsskolan (kennisschool), waarbij gepersonaliseerd leren centraal staat. Wij voegen daar nog een extra element aan toe, namelijk de passie van de leerling.

IMG 7305

Uitgangspunt is dat de leerlingen het maximale uit zichzelf halen. Zij plannen op basis van hun eigen sterke en zwakke punten. Om dit te bereiken hebben de leerlingen iedere week een gesprek met hun coach, waarbij zij hun voortgang bespreken en afspraken maken over hun leerdoelen. De docenten blijven de regie op het leerproces houden, maar verplaatsen zich, zodra dit kan, steeds meer naar de achtergrond.

We willen met deze aanpak bereiken dat de motivatie van de leerlingen vergroot wordt. Ze zijn bezig met iets dat ze leuk vinden(sport/muziek). Daardoor zullen ze met meer plezier naar school komen en zich beter kunnen concentreren op de overige leerstof. Ook worden de leerlingen steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces, wat de inzet om een mooi diploma te behalen, ten goede komt.

Onderwijsconcept

De leerlingen die kiezen voor Focus, melden zich, conform het advies van hun basisschool, aan voor de theoretische leerweg (mavo), havo of atheneum. Ze volgen dan het onderwijs zoals beschreven in deze brochure.

Alle leerlingen binnen de Focus-stromen zitten per leerjaar bij elkaar (mavo t/m vwo). Ze volgen de lessen volgens één gelijke lessentabel. Ze werken in hun eigen tempo en krijgen daarbij gestructureerde vrijheid. Er is een vast kader, waarbij de leerling het 'wanneer' bepaalt, maar niet het 'wat'. Per vak kan het niveau bijgesteld worden van mavo tot atheneum.

Focus kent een doorlopende onderbouw gedurende de eerste twee jaar (mavo) of eerste drie jaar (havo & vwo). Hierin worden alle vaardigheden, kennis en competenties die noodzakelijk zijn voor de aansluiting met de bovenbouw, bereikt. Tegen het einde van de onderbouwperiode wordt gekeken naar welk niveau de leerling in de bovenbouw het beste kan doorstromen.

Voor wie is Focus geschikt?

  • voor leerlingen met een advies voor theoretische leerweg, havo of vwo en
  • voor leerlingen die zelfstandig kunnen werken en
  • voor leerlingen die nieuwsgierig zijn en
  • voor leerlingen met een passie voor muziek en die een eigen instrument bespelen, of voor leerlingen met een passie voor sport en die lid zijn van een sportvereniging
IMG 7311

Welke Focus-stromen zijn er?

De leerlingen kunnen kiezen uit twee Focus-stromen, namelijk "Bewegen" of "Muziek".

Focus-stroom Bewegen

Binnen de Focus-stroom Bewegen wordt tijdens de Focus-uren niet alleen de nadruk gelegd op het bedrijven van sport, maar ook op het verbeteren van de algemene bewegingsvaardigheden, het leren trainen, leren omgaan met feedback en het leren om coachbaar te zijn.

Ook wordt ruimschoots aandacht besteed aan aanverwante zaken zoals lifestyle, voedingsleer, vakoverstijgend werken en organisatie.

Focus Gym
Focus Muziek

Focus-stroom Muziek

Binnen de Focus-stroom Muziek zijn de Focus-uren praktijkgericht op een eigen en een nieuw muziekinstrument. Daarbij wordt aandacht besteed aan de verdieping van de theoretische kennis, het gehoor en muziekgeschiedenis.

De vorderingen van de leerlingen worden gepresenteerd middels uitvoeringen die ze zelf organiseren. Daarbij komen alle aspecten van de uitvoering aan bod, zoals de praktische en facilitaire organisatie en het maken van de decors. Van de leerlingen wordt daarbij verwacht dat ze vakoverstijgend werken.

Dagelijkse praktijk

De leerlingen zijn meerdere keren per week bezig met muziek of bewegen. Dit noemen we de Focus-uren. Daarnaast hebben de leerlingen stamtijd waarin ze een individuele planning voor de dag/week maken of deze  bijwerken. De rest van de dag werken de leerlingen aan de reguliere vakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands en aardrijkskunde. Iedere dag komt een aantal vakken aan bod. Tijdens deze uren werken de leerlingen voor een groot deel zelfstandig of met medeleerlingen aan de leerstof, waarbij de docent als vraagbaak en coach aanwezig is. Uiteraard geeft de docent ook uitleg, soms klassikaal, soms in groepjes.

In het begin volgen de leerlingen een vast programma. Hoe beter een leerling het concept doorheeft, hoe meer vrijheid hij krijgt om zijn tijd in te delen. Als een leerling goed is in een bepaald vak, hoeft hij hier minder tijd aan te besteden dan aan een vak waarin hij niet zo goed is.

De leerlingen werken in een vaste ruimte, met een instructielokaal, een werkruimte en stilteruimtes. Er zijn bij Focus vaste start- en eindtijden van de dag.

De leerlingen kunnen hun schoolwerk in het eerste jaar over het algemeen binnen de schooltijden af hebben. Soms moet thuis nog gewerkt worden, zeker als het leerwerk betreft. Er wordt beoordeeld op het moment dat de stof is verwerkt. Dit betekent dat toetsen op verschillende momenten worden afgenomen. Toetsen kunnen schriftelijk zijn, maar dat hoeft niet. Docenten kunnen op veel manieren testen of de leerling de stof beheerst.

Gedurende het schooljaar werken de leerlingen twee keer aan projectdagen, waarin de verschillende vakken en burgerschapsvorming samenkomen. De leerlingen werken met een learning portal. Hierin staat een groot deel van de leerstof beschreven, plannen de leerlingen hun dag, verzamelen ze de verslagen van hun coachgesprekken en worden hun vorderingen bijgehouden. Voor deelname aan de Focusstromen moeten de leerlingen daarom beschikken over een eigen laptop. Voor de meeste vakken gebruiken de leerlingen naast de laptop ook schriften.

Meer informatie en contact

We hopen u voldoende basisinformatie te hebben gegeven over onze nieuwe onderwijsvorm FOCUS.

Er zullen bij het lezen ongetwijfeld ook vragen bij u en uw zoon/dochter zijn opgekomen. Wij beantwoorden deze vragen graag tijdens een van de informatiemomenten.

U kunt ook contact opnemen met:

  • Mevrouw I. van Eldik, teamleider havo 4, 5 en Focus
  • Mevrouw M. Schenk-Hermans, teamleider brugklassen